Avhendingsloven

Avhendingslova regulerer rettigheter og plikter mellom kjøper og selger ved avhending av fast eiendom ved frivillig salg. Loven gjelder også når avhending skjer ved bytte eller gave. Loven gjelder både for avhending mellom næringsdrivende og privatpersoner.

Som utgangspunkt har partene full avtalefrihet ved avhending av fast eiendom, slik at bestemmelsene i avhendingsloven kan fravikes om ikke annet er bestemt. Ved forbrukerkjøp, det vil si når kjøper er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, kan loven for en del tilfeller ikke fravikes til ugunst for forbruker, se § 1-2.

Loven pålegger selger å informere kjøper inngående om alle eventuelle mangler og skader på eiendom. Lider kjøper økonomiske tap som følge av mangelfulle eller uriktige opplysninger fra selger vil denne bli holdt økonomisk ansvarlig. Det er viktig å huske på at selger også er ansvarlig for manglende opplysninger gitt av takstmann og eiendomsmegler. For selger er det å anbefale å legge med en egenerklæring i tillegg til takst og tilstandsrapport. Dessuten er det viktig at kjøper har fått god anledning til å vurdere eiendommen med selvsyn før kontraktinngåelse.

Fast eiendom selges ofte med klausulen «as is»: «som den er». I slike tilfeller kan eiendommen like fullt ha mangler dersom det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om eiendommen, og – eller dersom eiendommen er i «vesentlig dårligere stand enn det enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og tilhøva elles».

Ved forbrukerkjøp, er «as is» – klausuler, eller andre lignende forbehold, uten virkning.