Håndverkertjenester

For å kunne gjøre krav gjeldende overfor håndverker, er det et vilkår at det foreligger mislighold. Mislighold kan foreligge både ved forsinkelse og som følge av mangel ved ytelsen. Rettigheter og plikter reguleres av Håndverkertjenesteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-63/

Det er viktig at det inngås avtale om hva som skal utføres, og at det avtales pris for det arbeidet som skal utføres. Dersom det er nødvendig med tilleggsarbeid som det er praktisk å utføre sammen med resten av oppdraget, skal håndverkeren gi deg beskjed.

Uavhengig av hva som er avtalt, fastsetter loven at «Tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. I den utstrekning forholdene tilsier det skal tjenesteyteren veglede eller samrå seg med forbrukeren.»

Dersom resultatet av arbeidet ikke blir i tråd med avtalen og/ eller det du kan forvente, og dette ikke skyldes forhold på din side, vil du ha grunnlag for å klage/ reklamere.

Det er viktig at du fremsetter klage/ reklamasjon, så snart som mulig.

Foreligger det mangler, har du krav på å få utbedret manglene for håndverkers regning. Håndverker har på sin side, som hovedregel, rett til selv å utbedre manglene. Utbedres ikke manglene, har du rett til å:

  • Holde penger tilbake
  • Kreve prisavslag, tilsvarende det det vil koste å utbedre manglene
  • Kreve erstatning

Dersom du har forsikring med rettshjelpsdekning, vil tvister etter håndverkertjenesteloven normalt være dekket, se https://advokatloe.no/vilkar-og-pris/ under rettshjelp.

https://www.forbrukerradet.no/forside/bolig/bruk-av-handverker/misfornoyd-med-handverkeren/