Forsvareroppdrag

Bistandsadvokat

Jeg har bred erfaring, herunder prosedyreerfaring, med ulike typer straffesaker, som forsvarer i straffesaker. 

Forsvarerens rolle er å ivareta den siktede/ tiltaltes rettigheter gjennom straffesaksprosessen, og å gi juridisk bistand i forbindelse med anmeldelse, under etterforskning og frem til saken er ferdig behandlet i siste instans. 

Som tiltalt i en straffesak har man normalt krav på at utgiftene til forsvarer dekkes av det offentlige. 

Etter en konkret vurdering, avhengig av sakens karakter og alvorlighetsgrad, kan tingretten oppnevne forsvarer under etterforskningen av en straffesak.

Jeg har bred erfaring, herunder prosedyreerfaring, som bistandsadvokat i ulike typer straffesaker.

Bistandsadvokat er fornærmedes advokat, og har i oppgave å ivareta fornærmedes rettigheter i straffesaken. Herunder eventuelle erstatningskrav. Erstatningskrav i straffesaker, er som erstatningskrav i sin alminnelighet. Dersom den fornærmede har lidt økonomisk tap som følge av den straffbare handlingen, vil dette kravet kunne tas inn i straffesaken som et borgerlig rettskrav. I tillegg vil fornærmede kunne ha krav på oppreisningserstatning. 

Dersom du har rett til bistandsadvokat, vil det offentlige dekke advokatutgiftene dine.