Barnevern

Jeg bistår private parter i forbindelse med

  • Akuttvedtak 
  • Omsorgsovertakelse 
  • Samvær og samværsendring
  • Tilbakeføring
  • Tvangsadopsjon
  • Tvangsplassering av ungdommer
I saker for fylkesnemnda og for domstolene, dekker det offentlige advokatutgiftene. 

 

Barneverntjenesteloven har nå åpnet for en ny behandlingsform i barnevernssakene, såkalt samtaleprosess; https://www.fylkesnemndene.no/no/saksgang/samtaleprosess/