Barnerett

Jeg har lang og bred erfaring i saker etter barneloven, og bistår foreldre over hele landet i forbindelse med alle rettslige spørsmål i barnerett, herunder

  • Foreldreansvar
  • Daglig omsorg
  • Fastsettelse av samvær
  • Krav om endring av rettsforlik og dom
  • Barnebortføring

https://bufdir.no/Familie/Kontor/aalesund/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7 

Foto: Sara Johannessen Meek/NTB
Foto: Sara Johannessen Meek / NTB
Foreldreansvar

Foreldreansvaret gir beslutningsmyndighet til å ta større avgjørelser i barnets liv. Dette gjelder blant annet vergemål, valg av skole, religion, medisinske spørsmål, pass og flytting utenlands.

Utgangspunktet er at foreldre har felles foreldreansvar. Dette gjelder for gifte, samboere og foreldre som ikke bor sammen. 

Dersom foreldrene ikke bor sammen, og moren ønsker foreldreansvaret alene, kan hun melde dette til folkeregisteret innen ett år fra farskap ble fastsatt. Tilsvarende gjelder der faren ikke ønsker felles foreldreansvar. Når en av foreldrene har meldt til folkeregisteret, får moren foreldreansvaret alene.

Felles foreldreansvar må være meldt til folkeregisteret for å være gyldig. Se her https://www.skatteetaten.no/skjema/q-0199-samboererklaringavtale-om-foreldreansvar/

Ved uenighet mellom foreldrene om foreldreansvaret vil domstolene treffe en avgjørelse ut i fra hva som er barnets beste. Det kreves særlige grunner for at domstolene skal treffe avgjørelse som innebærer fratagelse av foreldreansvaret.

Fast bosted

Ved samlivsbrudd, må foreldre avtale om barnet/ barna skal bo fast hos begge sine foreldre, eller bare hos den ene. Dersom barnet/ barna bor fast hos kun den ene av foreldrene, innebærer dette at denne kan ta avgjørelser som gjelder vesentlige sider av omsorgen i dagliglivet. Dette gjelder typisk avgjørelser i forhold til barnehage, hvor i landet barnet skal bo, avgjørelser vedrørende fritidsaktiviteter og skolefritidsordninger.

Samværsrett

Når en av foreldrene har daglig omsorg vil gjerne den andre ha samværsrett. Foreldrene har i utgangspunktet avtalefrihet når det gjelder omfanget og praktiseringen av samværsretten. Samværsrett kan imidlertid nektes av retten dersom samvær ikke vil være til det beste for barnet.

Delt bosted

Som alternativ til fast bosted hos en av foreldrene, kan barnet ha delt fast bosted. Foreldre kan fritt avtale delt fast bosted. Domstolen kan også beslutte delt fast bosted, men det forutsetter at det foreligger «særlige grunner».