Mangler ved fast eiendom

Fast eiendom og håndverkertjenester

  • Jeg bistår i forbindelse med:
  • Tvister som oppstår i husleieforhold
  • Tvister som oppstår i forbindelse kjøp/ salg av bolig
  • Tvister som oppstår i forbindelse med kjøp av håndverkertjenester

Avhendingslova gjelder kjøp/ salg av fast eiendom. Loven gjelder for frivillige salg, bytte eller når eiendom overføres som gave.  https://advokatloe.no/avhendingsloven/

Bustadoppføringslova gjelder avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av ny bolig. Loven har et eget kapittel for avtaler mellom konsulent og forbruker om planlegging av oppføring av bolighus, eller planlegging av arbeid som blir utført direkte som ledd i slik oppføring av bolighus. Loven omfatter også oppføring av fritidshus. Loven fastsetter videre at eierseksjon regnes som «eigarbustad», og full ombygging skal regnes likt med oppføring.

 

Husleieloven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag. Loven skiller mellom leie til bolig og leie av lokaler. «Med bolig menes i denne loven husrom som fullt ut eller for en ikke helt ubetydelig del skal brukes til beboelse. Med lokale menes i denne loven annet husrom enn bolig.» Husleieloven kan ikke fravikes til ugunst for leietaker. Unntak er ved leie av lokaler, der det gjøres unntak for lovens fravikelighet.

Håndverkertjenester  gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester (reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.) som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere. Loven er ufravikelig, og det kan følgelig ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av håndverkertjenestelovens bestemmelser.