Vilkår / Pris

Klientregistrering

For å oppfylle Advokatforskriften og Hvitvaskingsloven er advokater pålagt å innhente en del opplysninger, samt å få bekreftet klientens ID før oppdraget påbegynnes.


For å registrere opplysninger, gå inn på https://secure.jussys.no/bidauth?id=856d3a98-c096-4d10-b1fb-3e5f462fbf59


Vilkår

Det inngås en oppdragsavtale ved oppdragets start. I avtalen fremgår mine alminnelige vilkår: https://advokatloe.no/standard-vilkar Jeg vil normalt sende korrespondanse per mail.

I enkelte saker, krever jeg salærforskudd. Oppdraget vil da først være akseptert når avtalt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, vil oppdraget anses akseptert ved rettens oppnevning.Pris

I henhold til konkurransetilsynets forskrifter gis følgende orientering vedrørende mitt grunnlag for honorarberegning:

Pris vil variere etter oppdragets karakter og vanskelighetsgrad. Veiledende pris er NOK 1 800 - 2 500 eks mva., avhengig av sakens kompleksitet. Timespris avtales konkret. Timeberegning skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter.

Med mindre det er avtalt en fastpris for oppdraget, fakturerer jeg etter medgått tid. Fakturering skjer i utgangspunktet innen utløpet av hver mnd.

Gebyr til det offentlige, samt utlegg på saken, herunder reise- og oppholdsutgifter, kommer i tillegg.

Fri rettshjelp

I straffesaker, barnevernssaker eller i saker der du har fått oppnevnt bistandsadvokat, dekker det offentlige saksomkostningene i forbindelse med hovedforhandling for domstolene og fylkesnemnda.

Under etterforskingen, og etter dom, dekker det offentlige som hovedregel ikke saksomkostningene. Det er imidlertid mulig å søke retten om oppnevning på særskilt grunnlag slik at det offentlige dekker saksomkostningene.

Du kan også ha rett til fri rettshjelp i andre prioriterte saker. Dette forutsetter at du fyller de økonomiske kriteriene som fremkommer av lov om fri rettshjelp.

Staten har satt en inntektsgrense og en formuesgrense for fri rettshjelp. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er:

NOK 246 000 for enslige. NOK 369 000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.

Formuesgrensen for fri rettshjelp er NOK 100 000 (netto) I noen få saksområder har Staten påtatt seg å dekke advokatutgifter uavhengig av inntekt og formue, se nærmere om dette under www.frirettshjelp.no

Utgangspunktet er at det må betales egenandel: Fritt rettsråd: NOK 1 085 (per 01 01 21) Fri sakførsel: 25% av utgiftene, men ikke mer enn 8 ganger grunndelen. Altså maks NOK 8 680.

Dersom du har en bruttoinntekt på mindre enn NOK 100 000 skal du ikke betale egenandel.

Det skal heller ikke betales egenandel i sakstypene der Staten har påtatt seg å dekke advokatutgifter uavhengig av inntekt og formue.

For nærmere informasjon, se https://fri-rettshjelp.no/


Rettshjelp - Forsikring

Dersom du har forsikring med rettshjelpsdekning, vil forsikringen dekke advokatutgifter i en rekke saker, med fradrag for en egenandel. I tillegg dekker forsikringen ofte utgifter helt/ delvis til sakkyndige/ takstmenn mm.

Forutsetningen for at rettshjelpsdekningen kommer til anvendelse, er normalt at det har oppstått en tvist.

Egenandel omfatter en minstesats (normalt på NOK 4 000) + 20 % av det som overstiger minstesatsen. Rettshjelpdekningen har normalt en øvre grense, slik at den dekker utgifter inntil NOK 100 000. Dette fremgår av forsikringsvilkårene.