Vilkår / Pris

Klientregistrering

For å oppfylle Advokatforskriften og Hvitvaskingsloven er advokater pålagt å innhente en del opplysninger, samt å få bekreftet klientens ID før oppdraget påbegynnes.


For å registrere opplysninger, gå inn på https://secure.jussys.no/bidauth?id=856d3a98-c096-4d10-b1fb-3e5f462fbf59


Vilkår

Det inngås en oppdragsavtale ved oppdragets start. I avtalen fremgår mine alminnelige vilkår: https://advokatloe.no/standard-vilkarJeg vil normalt sende korrespondanse per mail.

I enkelte saker, krever jeg salærforskudd. Oppdraget vil da først være akseptert når avtalt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, vil oppdraget anses akseptert ved rettens oppnevning.Pris

I henhold til konkurransetilsynets forskrifter gis følgende orientering vedrørende mitt grunnlag for honorarberegning:

Pris vil variere etter oppdragets karakter og vanskelighetsgrad. Veiledende pris er NOK 1 800 - 2 500 eks mva., avhengig av sakens kompleksitet. Timespris avtales konkret. Timeberegning skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter.

Med mindre det er avtalt en fastpris for oppdraget, fakturerer jeg etter medgått tid. Fakturering skjer i utgangspunktet innen utløpet av hver mnd.

Gebyr til det offentlige, samt utlegg på saken, herunder reise- og oppholdsutgifter, kommer i tillegg.Fastprisoppdrag

Opprettelse av testament: NOK 8 000 eks mva. (NOK 10 000 ink mva)
Opprettelse av fremtidsfullmakt: NOK 8 000 eks mva. (NOK 10 000 ink mva)
Opprettelse av ektepakt: NOK 8 000 eks mva. (NOK 10 000 ink mva)Fri rettshjelp

Uavhengig av hva du har i inntekt og formue kan du få fri rettshjelp- i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
- i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
- i saker om militærnekting
- saker om tvangsekteskap
- i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
- i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
- for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
- for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel
- i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordningI straffesaker eller i saker der du har fått oppnevnt bistandsadvokat, dekker det offentlige saksomkostningene i forbindelse med hovedforhandling for domstolene og fylkesnemnda.


Under etterforskingen, og etter dom, dekker det offentlige som hovedregel ikke saksomkostningene. Det er imidlertid mulig å søke retten om oppnevning på særskilt grunnlag slik at det offentlige dekker saksomkostningene.

Du kan også ha rett til fri rettshjelp i andre saker, herunder saker etter barneloven.

Staten har satt en inntektsgrense og en formuesgrense for fri rettshjelp. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er:

NOK 320 000 (brutto) for enslige.
NOK 490 000 (brutto) for ektefeller, og andre som lever sammen med felles økonomi.

Formuesgrensen for fri rettshjelp er NOK 100 000 (netto)

I noen få saksområder har Staten påtatt seg å dekke advokatutgifter uavhengig av inntekt og formue, se nærmere om dette under www.frirettshjelp.no

Utgangspunktet er at det må betales egenandel: Fritt rettsråd: NOK 1 121 (grunndelen) (per 01 01 22) Fri sakførsel: 25% av utgiftene, men ikke mer enn 8 ganger grunndelen. Altså maks NOK 8 968.

Dersom du har en bruttoinntekt på mindre enn NOK 100 000 skal du ikke betale egenandel.

Det skal heller ikke betales egenandel i sakstypene der Staten har påtatt seg å dekke advokatutgifter uavhengig av inntekt og formue.

For nærmere informasjon, se https://fri-rettshjelp.no/


Rettshjelp - Forsikring

Dersom du har forsikring med rettshjelpsdekning, vil forsikringen dekke advokatutgifter i en rekke saker, med fradrag for en egenandel. I tillegg dekker forsikringen ofte utgifter helt/ delvis til sakkyndige/ takstmenn mm.

Forutsetningen for at rettshjelpsdekningen kommer til anvendelse, er normalt at det har oppstått en tvist.

Egenandel omfatter en minstesats (normalt på NOK 4 000) + 20 % av det som overstiger minstesatsen. Rettshjelpdekningen har normalt en øvre grense, slik at den dekker utgifter inntil NOK 100 000. Dette fremgår av forsikringsvilkårene.