Standard vilkår

STANDARD OPPDRAGSVILKÅR (sist revidert 1.1.2020)

1. Oppdraget: Med mindre annet er skriftlig avtalt, utføres oppdrag i henhold til disse standardvilkårene. Hvilket oppdrag Advokat Mette Loe AS, fremgår av oppdragsavtalen. Advokaten vil ved utførelsen av oppdraget ta hensyn til verdien av saken, og ikke uten etter avtale med parten anvende mer tid og andre ressurser enn han/hun anser forsvarlig.

2. Ansvar – Begrensning: Advokater plikter å stille sikkerhet for erstatningsansvar advokater kan pådra seg under utøvelse av advokatvirksomhet. Sikkerheten er p.t. åtte millioner kroner. Ansvar utover dette kan sikres etter avtale med klienten. Inngås ikke avtale om ytterligere ansvar, er advokatens ansvar begrenset til åtte millioner kroner, med mindre han/hun har opptrådt grovt uaktsomt/forsettlig. Advokaten har ikke ansvar for sakens utfall, eller for kvaliteten av ekstern bistand.

3. Taushetsplikt: Advokater har plikt til taushet og diskresjon for så vidt gjelder forhold som blir betrodd han/henne i forbindelse med oppdraget. Uavhengig av denne plikten må advokaten orientere sakkyndige eller andre som skal yte bistand, herunder rettshjelp, om saksforhold mv. i nødvendig utstrekning.

4. Interessekonflikter: Parten skal gi opplysninger vedrørende oppdraget, motparter og andre interesserte, slik at vi kan avgjøre om vi kan påta oss saken uten å komme i konflikt med advokatforskriften kap. 12, pkt 3.2. Dersom det likevel skulle oppstå konflikt med disse reglene, forbeholder vi oss retten til å avslutte oppdraget.

5. Kommunikasjon med klient: All korrespondanse som går til eller fra advokaten vedrørende oppdraget blir meddelt vår part på hensiktsmessig måte, fortrinnsvis per mail. Brev vil bli kopiert til parten, og stevning/tilsvar, eller brev med fremsettelse eller svar på krav, vil som regel bli forelagt han/henne for kommentar. Det er advokaten som avgjør hvilke formuleringer og anførsler som skal benyttes etter å ha hørt parten. Parten plikter å frembringe eller medvirke til at advokaten mottar alle de opplysninger han/hun ber om, også om dette er taushetsbelagt informasjon eller forretningshemmeligheter. Uten en slik medvirkning fra klienten kan ikke advokaten utføre oppdraget tilfredsstillende. Også ekstra omkostninger og/eller forsinkelser kan da oppstå.

6. Fremdrift: Advokaten angir i oppdragsavtalen antatt fremdrift i saken. Denne følges aktivt opp, også med purringer på motpart. Endringer i planlagt fremdrift meddeles parten, med angivelse av årsak og antatt tidsforskyvning. Innspill fra motpart kan forlenge og forsinke fremdriften, og dermed fordyre oppdraget.

7. Salær og andre kostnader: Advokattjenester prises som regel etterskuddsvis med endelig avregning etter at oppdraget er avsluttet. Advokaten krever salær for å utføre oppdraget, og salæret skal også dekke kostnader med driften av kontoret. Ifølge reglene om god advokatskikk, er medgått tid en vesentlig faktor ved salærberegningen, men også sakens vanskelighet, viktighet og utfall kan tas i betraktning ved beregningen. Timepriser varierer avhengig av hvilke ressurser som benyttes, og ansvarlig advokat kan ha benyttet sekretær, advokatassistent, advokatfullmektig eller annen advokat til å løse konkrete arbeidsoppgaver. 

Kostnader til ekstern bistand, kurerforsendelser, reiser og annet som er knyttet direkte til utførelsen av oppdraget, kommer i tillegg og angis særskilt på faktura. Faktura vil gi nærmere opplysninger, og parten kan be særskilt om å få opplyst og spesifisert /forklart salærberegningen.

8. Timepriser: Dersom det er avtalt avregning etter medgått tid, vil salæret bli beregnet ut fra førte timelister med angivelse av hva tiden er brukt til. Timeprisen er angitt i oppdragsavtalen. Honorar vil normalt bli belastet i henhold til våre veiledende timesatser som ligger på NOK 1 700 eksklusiv merverdiavgift. Timesatsene vil normalt justeres årlig, med virkning fra 1. januar. 

Fri rettshjelp: Timesatsen for fri rettshjelp utgjør kr 1 060 eksklusiv merverdiavgift, og betales av Staten etter fradrag for egenandel. Les om vilkårene for fri rettshjelp her: Forskrift til lov om fri rettshjelp – Lovdata

9. Fakturering: Med mindre annet er avtalt i oppdragsavtalen, skjer fakturering løpende for medgått salær og påløpte kostnader. Fakturaer har angitt forfallstid pr 10 dager. Etter forfall beregnes det forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved oppdragets slutt sendes sluttfaktura. Advokaten kan stanse arbeidet og holde tilbake sakens dokumenter inntil faktura er betalt. Advokatfirmaet kan motregne fakturaer i midler klienten har innestående på klientkonto i Advokatfirmaet.

10. Forskudd: Før arbeidet starter kan det kreves innbetaling av forskudd til klientkonto til dekning av salær og utlegg, herunder rettsgebyr. Likeledes kan det være behov for å kreve forskudd under sakens gang. Før forskudd er mottatt plikter ikke advokaten å utføre annet arbeid enn det som trengs for at parten ikke skal lide rettstap.

11. Rettshjelpforsikring: Flere alminnelige forsikringsordninger kan bidra til at parten får refundert deler av egne advokatutgifter. Parten må derfor gi advokaten informasjon om sine forsikringsdekninger. Advokaten vil da forespørre og avklare hos forsikringsgiver om dekning tilstås parten i saken. Innvilget rettshjelpsforsikring fritar ikke parten for å betale fakturaene fra advokaten.

12. Saksomkostninger: Det vil alltid være en risiko knyttet til sakens avgjørelse, og advokaten vil i sin alminnelighet ikke ha ansvar for sakens utfall. Dersom saken kommer til avgjørelse i domstolene, vil saksomkostninger kunne bli tilkjent. Hovedregelen er at den som taper må betale saksomkostninger til den vinnende part. Kostnadene for den tapende part kan altså bli doblet, eller mer enn doblet, av salæret til egen advokat. Hovedregelen om at tapende part betaler saksomkostningene har imidlertid mange unntak som domstolen kan benytte nokså skjønnsmessig. Risikoen for å måtte bære egne omkostninger, selv om saken vinnes, er følgelig også til stede.

13. Klage – Disiplinærutvalg: Mener parten at salæret er for høyt eller det bør rettes kritikk mot måten advokaten har skjøttet oppdraget på, anmodes parten om å ta dette direkte med advokaten. Alternativt kan han/hun rette en klage til Disiplinærutvalget for Møre og Romsdal og Trøndelag kretser av Den Norske Advokatforening. Se: Klage på advokat | Advokatforeningen.Web  og Advokatforeningens disiplinærutvalg | Advokatforeningen.Web

Disiplinærutvalget vil vurdere om advokaten har opptrådt i strid med god advokatskikk, eller krevd for høyt salær. Klagefristen er seks måneder, og løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.

14. Oppsigelse av oppdraget: Parten kan når som helst frita advokaten fra oppdraget gjennom skriftlig oppsigelse, eller muntlig oppsigelse som bekreftes skriftlig. Advokaten kan frasi seg oppdraget hvis parten gir ukorrekte eller ufullstendige opplysninger, ikke følger advokatens råd, ikke betaler, eller det inntrer slike omstendigheter at det med rimelighet ikke kan kreves at han /hun fortsetter oppdraget. I slike tilfeller plikter likevel advokaten å utføre arbeid som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap. Ved oppsigelse av oppdraget skal det faktureres og betales for utført arbeid og kostnader/utlegg frem til oppsigelsen.

15. Arkivering Med mindre annet avtales, vil originaldokumenter returneres parten, som selv må sørge for oppbevaring av dokumentene. Dokumenter vil ellers legges på sak i digitalt arkiv.

 

Fri rettshjelp

I straffesaker, barnevernssaker og i saker der du har oppnevnt bistandsadvokat, dekker det offentlige advokatkostnadene i hovedforhandling og i fylkesnemnda. Det offentlige dekker som hovedregel ikke advokatutgiftene under politiets etterforskning eller barneverntjenestens undersøkelse.

Dersom de økonomiske vilkårene i rettshjelpsloven er oppfylt, dekker det offentlige advokatutgifter i noen prioriterte saker, bl a saker etter barneloven. Utgangspunktet for enslige er at brutto årsinntekt ikke kan overstige NOK 246 000 og netto formue NOK 100 000. For ektefeller/ samboere er den samlede inntektsgrensen NOK 369 000. Formuesgrensen er som for enslige, NOK 100 000.

Det er en egenandel i fri rettshjelpsaker, som per nå er maks 8 ganger offentlig salærsats.