Dom i avskjedssak

Nylig avsa Møre og Romsdal tingrett dom i sak etter arbeidsmiljøloven.

Saken gjaldt krav om erstatning for urettmessig avskjed.

Saksøker var tidligere ansatt i en bedrift på Sunnmøre. Etter relativt kort tid, men etter utløpet av avtalt prøvetid på 6 mnd., opplevde den ansatte en endring i ledelsens holdning. Etter et par korte møter på Teams, der ulike forhold ble drøftet, ble den ansatte avskjediget. Arbeidsgiver mente at den ansatte hadde gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd, og at vilkår for avskjed dermed var oppfylt. 

Den ansatte valgte å ta ut søksmål for Møre og Romsdal tingrett, med krav om erstatning for urettmessig avskjed. 

Arbeidsgiver svarte med å kreve seg frikjent. De mente at vilkårene for avskjed var oppfylt. Subsidiært mente arbeidsgiver at avskjeden kunne opprettholdes som oppsigelse.

Dommen ble avsagt i slutten av juli. Den ansatte fikk støtte fra en enstemmig tingrett, og ble følgelig tilkjent erstatning for påført inntektstap, ikke-økonomisk tap (oppreisningserstatning) og erstatning for saksomkostninger som følge av urettmessig avskjed. Arbeidsgiver fikk heller ikke medhold i at avskjeden kunne opprettholdes som saklig oppsigelse.

Tingretten slår fast:

«På bakgrunn av gjennomgangen ovanfor finn retten det klart at dei tilhøva som arbeidsgjevar har vist til, verken isolert eller samla sett gir grunnlag for avskjed av den ansatte. Det er ikkje tale om noko grovt pliktbrot eller vesentleg mishald av arbeidsavtalen. Grunnvilkåret for avskjed er ikkje oppfylt, og avskjeden av den ansatte er dermed urettkomen.»

«Også ei oppseiing ville etter retten sitt syn difor ha vore ein mishøveleg og overilt reaksjon.»

Tingretten er i dommen tydelig på arbeidsgivers ansvar for tilstrekkelig og tilfredsstillende opplæring.

De forhold arbeidsgiver oppga som avskjedsgrunn, var til dels forhold som var omfattet av arbeidsgivers opplæringsplikt. Denne (opplæringen og oppfølgingen av den ansatte) hadde vært mangelfull, og til dels fraværende. 

Øvrige forhold som arbeidsgiver påberopte som grunnlag, fant tingretten – etter endt bevisførsel – å bero på misforståelser, som etter tingrettens vurdering ikke ga grunnlag for å terminere en ansettelsesavtale.

Del denne artikkelen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin